Privatumo Politika

UAB „Inida“

PRIVATUMO POLITIKA 

(Privacy Policy) 

 

BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato UAB „Inida“, juridinio asmens kodas 124552684, registracijos adresas V.Krėvės pr. 13A, Kaunas, elektroninio pašto adresas [email protected]  (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainės www.inida.lt.  lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Aktualios privatumo politikos redakcijos taikymo pradžios data yra nurodyta viršutinėje nurodyto interneto puslapio dalyje. 

Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - "Reglamentas"), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - "ADTAĮ"), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau - "ERĮ") ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymais.

 

Interneto svetainėje gali būti nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai

Interneto svetainėje gali būti naudojami slapukai, kurie mums reikalingi, kad galėtume:

užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti mūsų svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus. Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei. 

Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais. 

RŪŠIS PAVADINIMAS FUNKCIJOS GALIOJIMO LAIKAS

Sesijos slapukai

language Naudojamas išsaugoti vartotojo pasirinktą kalbą. Iki sesijos pabaigos
sid Naudojamas sesijos būsenos valdymui. Iki sesijos pabaigos
sid_key Naudojamas identifikuoti sesijos numerį. Iki sesijos pabaigos

Trečiųjų šalių slapukai

_zlcmid Tiesioginių pokalbių svetainėje valdiklis, naudojamas teikti tiesioginių pokalbių paslaugą. 1 metai
_ga Naudojamas vartotojams atskirti. 2 metai
_gid Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudojasi svetaine, generuoti („Google Analytics“). 24h po sesijos pabaigos.
_gat Naudojama „Google Analytics“ užklausos rodikliui reguliuoti. Iki svetainės lango uždarymo.

 Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.

Komunikacijos įrankiai

Interneto svetainėje yra sudaroma galimybė susisiekti su Valdytoju šiais būdais: elektroniniu paštu [email protected]; telefonu   +370 37 311224, registruotu paštu adresu: V.Krėvės pr.13A, Kaunas, bei kitais kontaktais, nurodytais pridedamoje nuorodoje https://www.inida.lt/kontaktai/

INFORMACIJA APIE TEISES

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi teisę:

 • Susipažinti su savo duomenimis kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė reikalauti ištaisyti neteisingus arba netikslius savo asmens duomenis);
 • Reikalauti, kad Valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis (jei tai galima) (teisė „būti pamirštam“);
 • Apriboti savo duomenų tvarkymą arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą);
 • Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • Turi teisę nesutikti su duomenų tvarkymu numatytais atvejais;
 • Turi teisę nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam;
 • Teisė paduoti skundą priežiūros institucijai.

Valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai). 

 

Mes informuojame, kad atskleisime jūsų informaciją žemiau nurodytiems subjektams:

 • Kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas paslaugas.

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • galime atskleisti jūsų informaciją susijusiai trečiajai šaliai bendrovių susijungimo, perdavimo ar bankroto atveju;
 • Kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu. 

Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/ 

Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

KONTAKTAI

Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis aukščiau nurodytomis priemonėmis ir mes jums padėsime:

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika peržiūrima ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus. Atnaujinę dokumentą, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje svetainėje. Jei prisijungsite ar naudositės mūsų teikiamu turiniu ir/ar paslaugomis po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Naujausia Privatumo politikos versija visada pateikiama čia www.inida.lt 

Dokumentas patvirtintas 2019 m. rugsėjo 27d. direktoriaus įsakymu Nr. 42.

Paskutinį kartą privatumo politika peržiūrėta 2019m. gruodžio 17 d.